ÜLDSÄTTED

 1. Käesolevate üldtingimuste eesmärgiks on sätestada üldised põhimõtted, mis kehtivad kasutajalepingu alusel teenusepakkuja teenuseid kasutava kasutaja suhtes.
 2. Teenusepakkuja käesolevate tingimuste tähenduses on veebilehel https://www.simeonsidieet.ee Dr Simeonsi kaalulangetusprogrammi pakkuv Shtern Consulting OÜ (registrikood 12409467; aadress Pallase pst 23, Tartu 51011, Eesti Vabariik; kontaktaadress contact@simeonsidieet.ee).
 3. Kasutaja käesolevate tingimuste tähenduses on teenusepakkuja teenuseid kasutav isik, kes on oma andmed registreerinud simeonsidieet.ee keskkonnas, tellinud Dr Simeonsi dieedipaketi ning saanud enda kasutada parooliga kaitstud kasutajakonto.
 4. Kasutajaleping käesolevate tingimuste tähenduses on kasutaja ja teenusepakkuja vahel Interneti teel sõlmitud leping teenusepakkuja teenuste kasutamiseks. Kasutajaleping loetakse sõlmituks kasutaja poolt teenuse soetamisega ning teenusepakkuja poolt toitumisjuhiste kasutajale kättesaadavaks tegemisega. Kasutajalepingu osaks on kasutustingimused ning hinnakiri, mis on avaldatud teenusepakkuja kodulehel internetis (simeonsidieet.ee).
 5. Teenus käesolevate tingimuste tähenduses on teenusepakkuja poolt kasutajale pakutavad tasulised personaalsed internetipõhised toitumissoovitused simeonsidieet.ee keskkonnas.
 6. Informatsioon käesolevate tingimuste tähenduses on teenusepakkuja veebikeskkonnas (simeonsidieet.ee) kättesaadavad toitumisjuhised, teenusepakkuja poolt avaldatud artiklid ja muud teosed, millele tekib Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse § 4 tähenduses autoriõigus.
 7. Kasutajaks registreerides peab kasutaja kinnitama, et ta on vähemalt 18-aastane. Vähem kui 18-aastane isik peab teenuse tarbimiseks esitama lapsevanema või eestkostja kirjaliku loa.
 8. Kasutaja teadvustab, et Dr Simeonsi dieedi edukaks läbimiseks tuleb koostööd teha dieedikonsultandiga, et lubatud toiduainete nimekirja ja toitumiskava koostamise reegleid järgides paika panna inimesele sobilik toitumisplaan. Teenuse kasutamisel teadvustab kasutaja, et toitumisjuhiste järgimine ei ole kohustuslik ning programmi läbides on oluline arvesse võtta organismi eripärasid. Kasutaja teeb lõplikud treeningu- ja toitumisalased otsused ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist ning lähtudes oma tervislikust seisundist.
 9. Kasutaja teadvustab, et individuaalsed tulemused võivad erinevatest teguritest tingituna varieeruda. Kehakaalu muutused on individuaalselt erinevad ning mõjutatud erinevatest teguritest nagu konkreetse isiku ainevahetuse kiirus, kehaline aktiivsus, geneetilised eelsoodumused ja muust sellisest.
 10. Teenusepakkuja töötleb kasutaja isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

TEENUSTE OSTMINE JA KASUTAMINE

 1. Teenusepakkuja pakub kasutajale personaalseid internetipõhiseid toitumissoovitusi, mis on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Parooliga kaitstud  toitumisjuhiseid saab kasutaja kasutada kohe pärast makse sooritamist. Peale liitumise aegumist teenusepakkuja kasutajakontot ei sule, kuid võib piirata ligipääsu toitumisjuhistele ning muule veebikeskkonnas pakutavale sisule.
 2. Teenus on võimalik soetada ühekordse maksega. Teenusepakkujale tehtavaid makseid vahendavad erinevad krediidiasutused või makseid vahendavad asutused ning mobiilimaksete platvormid. Nimekiri maksete vahendajatest ning pangarekvisiidid on nähtavad teenusepakkuja veebikeskkonnas (simeonsidieet.ee).
 3. Teenusepakkuja poolt kasutajale antud toitumissoovitused on mõeldud kasutamiseks vaid kasutajale.
 4. Kasutajal on keelatud anda teenusepakkujalt saadud kaalulangetusprogrammis sisalduvat edasi kolmandatele isikutele. Rangelt on keelatud teenusepakkujalt saadud kaalulangetusprogrammis sisalduva edasi müümine kolmandatele isikutele.
 5. Tulenevalt võlaõigusseaduse § 49 lg-st 1 on tarbijast kasutajal õigus põhjust avaldamata taganeda kasutajalepingust 14 päeva jooksul. Tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seostu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks peab kasutaja 14 päeva jooksul e-posti teel (contact@simeonsidieet.ee) teenusepakkujat oma lepingust taganemise soovist teavitama ühemõttelise avaldusega.
 6. Kui kasutaja taganeb oma ostust ja sellekohasest lepingust, tagastab teenusepakkuja kasutajale kõik saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada ostja otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Tagasimaksed teostatakse kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks kasutaja, välja arvatud juhul, kui kasutaja on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Kasutajale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
 7. Teenusepakkuja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni kasutaja on esitanud piisavad tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 8. Kaup tuleb tagastada teenusepakkujale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma lepingust taganemise soovist. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.
 9. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta ostjal. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
 10. Teenusepakkujal on õigus pärast kasutaja taganemisõiguse kasutamist piirata või katkestada kasutaja ligipääs personaalsetele toitumissoovitustele veebikeskkonnas.

KASUTAJA TERVISLIK SEISUND

 1. Kasutaja teadvustab, et teenusepakkuja ei ole tervishoiuteenuse osutaja ega paku meditsiinilisi teenuseid ega anna meditsiinilisi soovitusi või lubadusi.
 2. Teenusepakkuja pakub teenuseid isikutele, kelle tervislik seisund on pakutavate teenuste kasutamiseks sobiv. Kasutajalepingu sõlmimisega kinnitab kasutaja oma tervisliku seisundi sobivust teenuste tarbimiseks.
 3. Teenusepakkuja poolt pakutavate teenuste kasutamisel jälgib kasutaja ise või vastava erialateadmisi omava isiku abiga oma tervislikku seisundit ning vähima kahtluse või sümptomi tekkimisel peab nõu oma arstiga ning lõpetab koheselt teenuse kasutamise. Dieedi läbimine on vastunäidustatud raseduse ajal, kui kasutajal on neerukivid, avatud kõhuõõne operatsioonist pole möödas rohkem kui 2 aastat, kasutaja läbib parasjagu vähiravi või kasutajat hoiab elus elektroonika. Imetavad emad saavad asuda teenust kasutama siis, kui nad on imetamise lõpetanud.
 4. Toitumisplaani koostades ei arvesta teenusepakkuja kasutaja tervislikust seisundist tulenevate eripäradega (toidutalumatus, allergia vms), sest teenusepakkuja ei saa kontrollida iga retseptis kasutatava toiduaine sobivust konkreetsele kasutajale. Vajadusel aitab kasutaja tervislikust seisundist tulenevaid eripärasid arvesse võtvat menüüd kokku panna teenusepakkuja konsultant.
 5. Soovituslikku toitumiskava kasutades on kasutaja kohustatud veenduma, et toidu valmistamiseks kasutatavates toiduainetes ei sisalduks allergeene või muid aineid, mis on kasutaja tervislikust seisundist tulenevalt talle vastunäidustatud või võivad põhjustada allergilist reaktsiooni.

AUTORIÕIGUSED

 1. Kogu teenusepakkuja veebikeskkonnas (simeonsidieet.ee) sisalduv informatsioon on kaitstud autoriõigusega.
 2. Informatsiooni kasutamiseks viisil, mis ei ole lubatud autoriõiguse seadusest tulenevalt, muuhulgas informatsiooni reprodutseerimiseks, muutmiseks, töötlemiseks või muul viisil sisu avaldamiseks, tuleb saada teenusepakkujalt eelnev kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis luba.

VASTUTUS

 1. Teenusepakkuja vastutab kasutaja ees üksnes juhul, kui ta on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 2. Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja ees toitumisplaani järgimisega kaasnenud positiivsete tulemuste (eelkõige kaalulangus) kadumise eest peale teenuse kasutamise lõppemist.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Teenusepakkuja poolt kinnitatud privaatsustingimustega saab täies mahus tutvuda https://www.simeonsidieet.ee/privaatsustingimused/.

LÕPPSÄTTED

 1. Juhul kui mõni kasutustingimuste säte osutub kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete ega kasutustingimuste kui terviku kehtivust.
 2. Kasutajalepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad teenusepakkuja ja kasutaja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.